หมู่ 8 บ้านม่วง

แผนที่เดินดิน

ประวัติหมู่บ้าน
บ้านม่วง หมู่ 8 แต่เดิมชื่อ บ้านหนองม่วง หมู่5 มีตำนานเล่าว่ามีต้นมะม่วงใหญ่หน้าวัด และมีต้นมะม่วงอยู่ในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก และหมู่บ้านเป็นที่ลุ่มและมีหนองน้ำจึงได้ชื่อว่าบ้านหนองม่วง ซึ่งประกอบไปด้วยชุมชนเล็กๆ คือ บ้านหนอง บ้านม่วงเหนือ บ้านม่วง บ้านเหล่า บ้านทุ่งแล้ง บ้านห้วยถ้ำและบ้านใหม่ดอนไชย ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2503 บ้านม่วงเหนือได้ย้ายมาอยู่บ้านม่วง ณ ปัจจุบัน และบ้านห้วยถ้ำซึ่งเป็นที่ลุ่มถูกน้ำท่วมประชาชนจึงย้ายบ้านเรือนมาอยู่บ้านใหม่ดอนไชย เนื่องจากบ้านหนองม่วงมีการรวมกันของชุมชนเล็กๆ ต่อมามีประชาชนจำนวนมากขึ้นทำให้การบริหารงานและการปกครองไม่ทั่วถึง เมื่อปี พ.ศ. 2528 ได้มีการแยกหมู่บ้านเป็นบ้านหนองหมู่ 5บ้านม่วง หมู่ 8 จากนั้น ปี พ.ศ. 2544บ้านทุ่งแล้งได้แยกตัวออกจากบ้านม่วง เป็นบ้านทุ่งแล้ง หมู่ 10
หมู่บ้านม่วงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือและปกปักรักษาประชาชนในหมู่บ้านคือพระธาตุจอมก้อย ซึ่งมีตำนานเล่าว่าที่พระธาตุจะมีลูกแก้วส่องสว่างสดใสออกมาวิ่งเล่นไปมาระหว่างที่พระธาตุจอมก้อยและดอยม่อนจุกในคืนวันข้างขึ้น ข้างแรม 15 ค่ำ โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเคยเห็นและเล่าสืบต่อกันมาโดยปัจจุบันก็ปรากฏว่ามีคนเคยเห็นแสงสว่างคล้ายกับลูกแก้วลอยไปมาระหว่างพระธาตุจอมก้อยและดอยม่อนจุก ซึ่งผู้ที่เคยเห็นแสงดังกล่าวนั้นบอกว่าแสงลูกแก้วนั้นสว่างสุดใสสวยมาก ซึ่งบริเวณพระธาตุจอมก้อยนี้มีพระเจ้าตอกสานประดิษฐานอยู่ โดยมีตำนานกล่าวว่าเริ่มขึ้นด้วยการจาริกของพระบรรจง ปุญญกาโม โดยมีพระสงฆ์หลายรูปได้ร่วมเดินทาง เช่น คณะของพระครูบาใต้อ๋อง แห่งวัดกู่ไก่แก้ว จังหวัดพะเยา ได้ร่วมเดินทางเป็นไปด้วย ในการจาริกครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายสุดท้าย คือ ถ้ำผาแรม เขตเมืองพม่า เมื่อเดินทางถึงถ้ำผาแรม จุดสนใจที่สุดทำให้ พระบรรจง เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้า ที่อยู่เบื้องหน้าของท่านเป็นพระพุทธรูปเจ้านอนองค์ใหญ่ ที่มีความงดงาม ที่พิเศษกว่านั้น คือการใช้ตอกเป็นเส้นๆ สานให้เป็นรูปองค์พระขึ้นมา จึงเรียกว่า พระพุทธรูปเจ้าตอกสาน หรือเรียกทางตำนานต้นว่า พระเจ้าอินทร์สานโดยเชื่อว่าพระอินทร์เป็นผู้สร้างขึ้น ต่อมาได้มีช่างฝีมือโบราณเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างขึ้นมา เพื่อบูชาพระพุทธศาสนาขึ้นหลายองค์ จนกระทั่งช่างฝีมืออีกท่านหนึ่งนามว่า พ่อสล่าศรีทน (อุ่น) ได้เกิดศรัทธาเลื่อมใส จึงได้ศึกษาวิธีการสานองค์พระพุทธรูปเจ้าตอกสาน จนเกิดความสำเร็จ เพราะศรัทธาอย่างแรงกล้านี้เองที่ทำให้ พระพุทธรูปเจ้าตอกสาน เกิดขึ้น ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมก้อย
โดยในปี พ.ศ.2503นายจันทร์ดี โกเมฆ เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ 5 ปี พ.ศ. 2528 นายศรีไว เสียงดังเป็นผู้ใหญ่บ้านคนต่อมา และมีการแยกบ้านม่วงออกจากบ้านหนอง หมู่ 5 เป็นบ้านม่วงหมู่ 8ปี พ.ศ. 2535 นายอินทูล สมานพันธุ์วัฒน์เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ปี 2541 นายกมล ชุ่มเชื้อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ในปี พ.ศ. 2544 มีการแยกบ้านทุ่งแล้งออกจากบ้านม่วง เป็นบ้านทุ่งแล้ง หมู่ 10จึงได้ทำการเลือกผู้นำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านขึ้นโดยมีนายมรุเดช ไม้มะตาม เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน

กฎระเบียบบ้านม่วงที่เกิดจากความตกลงของชุมชน เป็นมติของชุมชนที่จะทำให้การปกครองและการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนให้เกิดความปรองดองและสามัคคี ดังนี้
ข้อ 1 กฎระเบียบเรื่องยาเสพติด ผู้ใดค้าหรือขายถ้าถูกจับทางหมู่บ้านจะตัดออกจากการเป็นสมาชิกทั้งครอบครัว
ข้อ 2 การลักขโมยทรัพย์สิน สิ่งของทุกของทุกอย่างในหมู่บ้าน ปรับไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ข้อ 3 การทะเลาะวิวาท ชกต่อยคนในหมู่บ้านเดียวกัน ปรับ 500 บาทการทะเลาะวิวาท ชกต่อยคนในหมู่บ้านกับต่างหมู่บ้าน ปรับ 3,500 บาท
ข้อ 4 การยิงปืนในยามวิกาลหรือกลางคืน ปรับไม่เกิน 500 บาท
ข้อ 5 การใช้ไฟฟ้าช๊อตปลาและสัตว์น้ำทุกชนิดในแม่น้ำลำคลอง ปรับ 5,000 บาทและส่งดำเนินคดี
ข้อ 6 ผู้ใดไม่ให้ความร่วมมือ ขาดการประชุมและกิจกรรมการพัฒนา ปรับไม่เกิน 100 บาท


ประวัติศาสตร์ชุมชน

พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554

โครงสร้างการบริหาร การปกครอง บ้านม่วง หมู่ที่ 8
นายมรุเดช ไม้มะตาม ผู้ใหญ่บ้าน
นายประเสริฐ ฟังอารมณ์ ประธานที่ปรึกษาฯ
นายเดชาธร สัตย์สม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
นางแสงหล้า ทิพย์วงศ์ ผู้ช่วยฯ/เลขานุการ/หัวน้าฝ่ายการคลัง
นายเสน่ห์ วงศ์กุลบริรักษ์ ผู้ช่วยฯ/หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ
นางจันทร์ฟอง โกเมฆ ประธานฝ่ายกิจการสตรี
นางบุญส่ง เจมิวัง ประธานฝ่ายสวัสดิการ
นางสุรีย์ มีแหวน ประธานฝ่ายสาธารณสุข
คณะที่ปรึกษา นายประเสริฐ ฟังอารมณ์ นายจันทร์ดี โกเมฆ
นายจันทร์ โกเมฆ นายแก้ว รู้เกณฑ์
นายก๋อง ใจไว นายจันทร์ทิพย์ ศักดิ์ดี
นายหมา ธีระบุตร นายทูล เครืออินตา
นายสุแก้ว ศักดิ์ดี นายธรรม เชื้อชมพู
นายสมเกียรติ สิงหกุล
ฝ่ายปกครอง นายมรุเดช ไม้มะตาม นายณรงค์เดช เป็นบุญ
นายสวัญสดี โกเมฆ นายจำนอง เครือไชย
นายบุญทร แสนต๊ะ นายเพียร ช่างลืม
นายเชด อ้วนแข็ง
ฝ่ายรักษาความสงบ นายเสน่ห์ วงค์กุลบริรักษ์ นายเมืองคำ แลเล็ง
นายสมบูรณ์ โกเมฆ นายเสมียน ลืมตัว
นายมานิตย์ โกเมฆ นายสงกรานต์ โกเมฆ
ด.ต.ขรรค์ชัย ทองหล่อ
ฝ่ายการคลัง นางแสงหล้า ทิพย์วงศ์ นายเล็ก ศักดิ์ดี
นายสวยคำ สมนึก นายสวัสดิ์ ใจจอมกุล
นายสมบูรณ์ โกเมฆ นายหวัง หมดดี
นายยืนยงค์ อนุพันธิกุล
ฝ่ายกิจการสตรี นางจันทร์ฟอง โกเมฆ นางนิภาพรรณ นิมิตดวงมาลย์
นางพิมพา ไม้มะตาม นางแก้ว สร้อยแก้ว
นางสายสมร โกเมฆ นางกอยไน๋ หงส์คอย
นางเรียน พาวัน
ฝ่ายสวัสดิการสังคม นายบุญส่ง เจมิวัง นายอินจันทร์ ไม้มะตาม
นายสมเดช วังวน นายสวั่น ฟังอารม
นายศรีวรรณ กำลังมาก นายไตรภพ เชื้อชมพู
นายบุญทำ แสนต๊ะ
ชมรมผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุป่วยก็จะไปเยี่ยม หากผู้สูงอายุเสียชีวิตจะมีเงินสวัสดิการเข้าไปช่วยเหลือ
นายสวัสดิ์ กำลังมาก ประธาน
นายเหวี่ยน หินหิรัญ รองประธาน
สมาชิกชมรมประกอบไปด้วย นายประเสริฐ ฟังอารมณ์ นายแก้ว รู้เกณฑ์
นางนวล ชนะกิจ
นางแก้ว สร้อยแก้ว นายวงค์ วังวน
นางคำ แสนต๊ะ นางจุ่ม รู้เกณฑ์
นางจันทร์คำ วังวน นางคำ ภูชื่น
นายหมา ธีระบุตร นางน้อย โกเมฆ
นางคำ ธีระบุตร นายทูล เถาจันต๊ะ นายสุแก้ว ศักดิ์ดี นางน้อย โกเมฆ
นายมูล พาวัน นางนวล กำลังไว
นางเลย เจ้าชู้ นางฟองจันทร์ โกเมฆ
นายเดช เชื้อชมพู
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ทำหน้าที่ในส่วนการซื้อหาพันธุ์พืชมาให้คนในชุมชนเพื่อนำมาเพาะปลูก หลังจากได้ผลผลิตชาวบ้านจะนำเงินมาจ่ายค่าพันธุ์พืช
นายทรงศักดิ์ ไม้มะตาม นายมรุเดช ไม้มะตาม
นายเดชาธร สัตย์สม นายเงิน วังวน
นายแก่น ลืมตัว นายศรีนวล ธีระบุตร
นายศรีวรรณ กำลังมาก
ฝ่ายสาธารณะสุขทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การให้ความรู้เกี่ยวกับการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ตรวจลูกน้ำยุงลาย เดือนละ 2 ครั้ง
นางสุรีย์ มีแหวน นางสุทิน สมนึก
นางเพ็ญณภา พาวัน นางวิไล กำลังมาก
นางไฝ โกเมฆ นางจันทร์ดี โกเมฆ
นางทัศนีย์ โกเมฆ นางดวงใจ โกสุโท
นางบุญฐิน แสนต๊ะ นางบัวผัด ตุ้ยสืบ
ฝ่ายศึกษาและวัฒนธรรมในด้านศาสนาถ้ามีผ้าป่าและสืบชะตาฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม จะเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้
นายสวัสดิ์ กำลังมาก นายสุทธิ เชื้อชมพู
นายบุญธรรม เขียวคำ นายก้ำ อ้วนสูง
นายบรรจง วงค์วาสนา
ฝ่ายรักษาสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ในส่วนพัฒนาป่าไม้และแหล่งน้ำ และประสานงานหากพบถนนหนทางชำรุดเพื่อติดต่อมาปรับปรุง
นายวิชัย ศักดิ์ดี นายบุญทำ แสนต๊ะ
นายจรูญ โกสุโท นายแก้ว ใจไว
นายแก้ว โปทะลา นายราชันย์ สวยแท้
นายแก้วมูล หงส์คอย นายธรรม เชื้อชมพู
นายจรัส โกเมฆ นายนิกร การเก่ง
นายเกรียงไกร เครืออินตา นายประเสริฐ ใจไว
นางศรีลา ใจไว นายสม ธิวงค์
นายก๋องแก้ว ศักดิ์ดี นายถนอม ทิพย์วงค์
นายเสาร์แก้ว โชครวย นายศรีวรรณ ลืมตัว
กองทุนเงินออม/กองทุนเงินล้าน เป็นกองทุนที่ให้คนในชุมชนได้กู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ลงทุนทางการเกษตรและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
กองทุนเงินออมหมู่บ้าน ก่อตั้งปี 2553 มีเงินหมุนเวียน 170,000 บาท
นายเสน่ห์ วงศ์กุลบริรักษ์ ประธาน
นายเดชาธร สัตย์สม รองประธาน
นายเมืองคำ แลเล็ง เหรัญญิก
นายสมบูรณ์ โกเมฆ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายไตรภพ เชื้อชมพู เลขาธิการ
กองทุนเงินล้านก่อตั้งปี 2551 มีเงินหมุนเวียน 2,200,000 บาท
นายศรีวรรณ กำลังมาก ประธาน
นายเมืองคำ แลเส็ง รองประธาน
นายจรัส โกเมฆ เหรัญญิก
นางสาวสุพัตน์ วังวน เลขานุการ
กองทุนเลี้ยงหมู/กองทุนกลุ่มเลี้ยงโค/กองทุนขจัดความยากจน เป็นกองทุนที่ให้คนในชุมชนได้กู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ลงทุนทางการเกษตร
กองทุนกลุ่มเลี้ยงหมูแม่บ้าน ก่อตั้งปี 2552 มีเงินหมุนเวียน 184,000 บาท
นายเมืองคำ แลเส็ง ประธาน
นางสร้อยแก้ว หมดดี รองประธาน
นางอารีลักษณ์ ปัญญาไว เหรัญญิก/เลขานุการ

กองทุนกลุ่มเลี้ยงโคก่อตั้ง ปี 2552 มีเงินหมุนเวียน 110,000 บาท
นางสมร โกเมฆ ประธาน
นางทัศนีย์ โกเมฆ รองประธาน/เลขาธิการ
นางไฝ โกเมฆ เหรัญญิก
กองทุนขจัดความยากจนก่อตั้ง ปี 2551 มีเงินหมุนเวียน 280,000 บาท
นายวิชัย ศักดิ์ ดี ประธาน
กองทุนปุ๋ย ก่อตั้งปี 2554 มีเงินหมุนเวียน 260,000 บาท
นายสมบูรณ์ โกเมฆ ประธาน
กลุ่มปลูกมะนาวในถังซีเมนต์ ก่อตั้งปี 2560
กลุ่มเลี้ยงไก่ ก่อตั้งปี 2559
กลุ่มแม่บ้านทำหน้าที่ในการช่วยงานกิจกรรมของหมู่บ้านในส่วนการทำอาหารงานมงคล อวมงคล
นางจันทร์ฟอง โกเมฆ ประธาน
นางพิมพา ไม้มะตาม รองประธาน
นางนิภาพรรณ นิมิตดวงมาตย์ เหรัญญิก
นางบัวผัด ตุ้ยสืบ เลขาธิการ

รายชื่อหัวหน้าคุ้ม 7 คุ้ม ประกอบด้วย
1. นายสมเดช วังวน
2. นายศรีวรรณ ลืมตัว
3. นายโยง โกเมฆ
4. นายบุญทร แสนต๊ะ
5. นายสงกรานต์ โกเมฆ
6. นายจำนอง เครือไชย
7. นายอินจันทร์ ไม้มะตาม
ผังโครงสร้างองค์กรชุมชน

นางแสงหล้า ทิพย์วงศ์
นายเมืองคำ แลเล็ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ นายวิชัย ศักดิ์ดี
ประธานกองทุนเลี้ยงหมู เลขานุการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางสุรีย์ มีแหวน
นายสวัสดิ์ กำลังมาก ประธานอสม. นายทรงศักดิ์ ไม้มะตาม
ประธานฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมประธานฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

นายบุญธรรม เขียวคำ
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ นายเสน่ห์ วงศ์กุลบริรักษ์
ประธานกองทุนเงินออม
นายจรัส โกเมฆ
ประธานฝ่ายรักษาสิ่งแวดล้อม
นายมรุเดช ไม้มะตาม นางบัวผัด จันทร์ตุ้ย
ผู้ใหญ่บ้านม่วง หมู่ 8 ประธานกองทุนกลุ่มเลี้ยงโค
ประธานกองทุนขจัดความยากจน
นายศรีวรรณ กำลังมาก
ประธานกองทุนเงินล้าน
หมายเหตุ= เพศชาย
นางจันทร์ฟอง โกเมฆนางพิมพา ไม้มะตาม= เพศหญิง
ประธานกลุ่มแม่บ้านรองประธาน= แสดงความสัมพันธ์ที่ดี

2. ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน
สภาพทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้งบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ติดกับถนนลาดยาง สายบ้านเฟือง-บ้านน้ำจำ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง บนถนนทางหลวงเลข 1157อยู่ห่างจากอำเภอเมืองปานไปทางทิศใต้ประมาณ 20กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศเหนือ ประมาณ 45 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 220 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 137,500 ไร่

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านทุ่งแล้ง หมู่ 10 ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านหนอง หมู่ 5 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านขอใต้ หมู่ 4 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตป่าไม้ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
สภาพและลักษณะบ้านความหนาแน่นของบ้านเรือน
หมู่บ้านม่วง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย บ้านส่วนใหญ่เป็นประเภทบ้านเดี่ยว มีลักษณะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงลักษณะที่ตั้งของบ้านมีการปลูกบ้านอยู่ใกล้กัน ส่วนใหญ่อยู่ในรั้วเดียวกัน การตั้งบ้านเรือนของประชากรอยู่ตลอดแนวความยาวของถนนลาดยางสายบ้านเฟือง-บ้านน้ำจำและรอบล้อมด้วยพื้นที่ทำการเกษตรกรรม
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ป่าไม้เบญจพรรณที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้สัก ไม้ยาง และไม้อื่นๆ โดยมีแม่น้ำไหลผ่านคือ ลำน้ำแม่ตุ๋ย ลำน้ำแม่ก๋วม และมีการขุดลำเหมืองทุ่งหนองไหลผ่านและสระเก็บน้ำบ้านม่วงไว้ใช้ทำการเกษตร
ลักษณะภูมิอากาศ
มีทั้งหมด 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน:เริ่มประมาณ เดือนมี-ค.-กลางเดือนพ.ค. อากาศช่วงที่ร้อนที่สุดคือเดือนเม.ย
ฤดูฝน: เริ่มประมาณ กลางเดือนพ.ค.-ก.ย. ปริมาณฝนที่ตกมากประมาณเดือนส.ค.-ก.ย.
ฤดูหนาว: เริ่มประมาณเดือนต.ค.-ก.พ. อากาศจะหนาวเย็นและหมอกจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศหนาวจัดคือช่วงเดือนธ.ค.-ม.ค.
แหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ สภาพของน้ำ ความเพียงพอ การเก็บน้ำ
แหล่งน้ำดื่ม :ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ซื้อน้ำขวดที่เป็นโรงผลิตน้ำในชุมชนร้อยละ 58.33 ซึ่งจากการตรวจสอบมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ อย. และมาตรฐาน GMP ติดข้างขวด แต่มีบางส่วนร้อยละ0.93 ยังคงใช้น้ำประปานำมากรองดื่มเองคนในชุมชนไม่นิยมดื่มน้ำฝนเนื่องจากกักเก็บยาก จึงหันมาดื่มน้ำขวด
แหล่งน้ำใช้ :ร้อยละ 100 ของประชาชนในชุมชนทุกหลังคาเรือนใช้น้ำประปาหมู่บ้านในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งน้ำประปาหมู่บ้านได้มาจากน้ำใต้ดิน
แหล่งน้ำการเกษตร : ชุมชนมีแหล่งน้ำไหลผ่านคือลำน้ำแม่ตุ๋ย ลำน้ำแม่ก๋วม ลำเหมืองทุ่งหนอง ลำเหมืองทุ่งบ้านเหล่าและมีสระเก็บน้ำบ้านม่วง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้เพื่อการเกษตรจึงมีความเพียงพอต่อการทำการเกษตร
แผนภูมิที่ 1แสดงการจัดการแหล่งน้ำสะอาดในครัวเรือนของบ้านม่วง หมู่ที่8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน
จ.ลำปาง

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
หมายเหตุ :ข้อมูลได้มาจากการสำรวจ 108 หลังคาเรือน แต่ละหลังคาเรือนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากแผนภูมิพบว่า ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาคิดเป็นร้อยละ 100ซื้อน้ำสะอาด คิดเป็นร้อยละ 58.33มาเก็บน้ำฝนและใช้น้ำจากน้ำกรองจากแหล่งธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 0.93 และทุกหลังคาเรือนใช้น้ำคลองชลประธารในการเกษตร

การกำจัดน้ำเสียและขยะมูลฝอย
ในชุมชนไม่มีปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะ โดยจะมีรถเก็บขยะจาก อบต.มาเก็บขยะสัปดาห์ละ1ครั้งโดยคิดค่าบริการครอบครัวละ 20 บาทต่อเดือน และมีบางหลังคาเรือนที่กำจัดขยะโดยทำเป็นทำปุ๋ยหมัก ในส่วนของการกำจัดน้ำเสียในชุมชนมีการปล่อยน้ำทิ้งตามธรรมชาติ
แผนภูมิที่ 2แสดงวิธีการจัดการขยะในครัวเรือนของบ้านม่วง หมู่ที่8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
หมายเหตุ :ข้อมูลได้มาจากการสำรวจ 108 หลังคาเรือน แต่ละหลังคาเรือนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากแผนภูมิพบว่าประชากรในหมู่บ้านมีวิธีการจัดการกับขยะโดยการบริการจากชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 97.22 ลำดับรองลงมาคือวิธีการคัดแยกขยะ คิดเป็นร้อยละ 15.74 และการทำปุ๋ยหมัก คิดเป็นร้อยละ 0.93 ตามลำดับ

การกำจัดสิ่งปฏิกูล ชนิดและอัตราการมีส้วมใช้
ร้อยละ 100 ของครัวเรือนใช้ส้วมซึม ส่วนใหญ่มีห้องส้วมอยู่ในตัวบ้าน และมีบ่อเก็บสิ่งปฏิกูลที่ปิดมิดชิด ตัวส้วมมีสภาพคงทนและภายในห้องน้ำมีแสงสว่างเพียงพอ การกำจัดสิ่งปฏิกูลของหมู่บ้านโดยวิธีสูบส้วม อัตราค่าบริการในการสูบส้วม ท่อละ 150 บาท

การกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค
แมลงและสัตว์ที่เป็นสัตว์นำโรคของชุมชนคือ ยุง แมลงวันการกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมีดังนี้ ลูกน้ำยุงลายกำจัดโดยการคว่ำพาชนะที่มีน้ำขัง ยุงกำจัดโดยการใช้ยาจุดกันยุง และบริการพ่นหมอกควันจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
แผนภูมิที่ 3แสดงปัญหาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนของบ้านม่วง หมู่ที่8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
หมายเหตุ :ข้อมูลได้มาจากการสำรวจ 108 หลังคาเรือน แต่ละหลังคาเรือนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากแผนภูมิพบว่าประชากรในหมู่บ้านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน โดยปัญหาการใช้สารเคมี คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือปัญหาควันพิษ ฝุ่นละออง คิดเป็นร้อยละ 11.11 และปัญหาเสียงดัง คิดเป็นร้อยละ3.7ตามลำดับ
3. ข้อมูลประชากรศาสตร์
จำนวนหลังคาเรือน
จำนวนหลังคาเรือนในชุมชนบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน 108 หลังคาเรือน จำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 4 คนจำนวนประชากรทั้งหมด 387 คน แบ่งเป็นชาย 185 คน หญิง 202 คน แบ่งเป็นกลุ่มอายุได้ดังนี้
ประชากรวัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) จำนวน 36 คน
ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) จำนวน 272 คน
ประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 79 คน
ลักษณะประชากรและสถานภาพต่างๆของประชากรในชุมชนและจำนวนประชากรและการกระจายของประชากรตามเพศและอายุ
ข้อมูลสถานภาพ
ตารางที่ 1แสดงจำนวนและร้อยละของประชากรชุมชนบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน
จ.ลำปาง ที่อาศัยอยู่จริง จำแนกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ(ปี) ชาย หญิง รวม
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
0-4 6 3.24 3 1.49 9 2.33
5-9 7 3.78 4 1.98 11 2.84
10-14 6 3.24 10 4.95 16 4.13
15-19 7 3.78 16 7.92 23 5.94
20-24 17 9.19 7 3.47 24 6.20
25-29 11 5.95 18 8.91 29 7.49
30-34 9 4.86 9 4.46 18 4.65
35-39 13 7.03 18 8.91 31 8.01
40-44 12 6.49 15 7.43 27 6.98
45-49 25 13.51 14 6.93 29 7.49
50-54 19 10.27 25 12.38 44 11.37
55-59 21 11.35 26 12.87 47 12.14
60-64 23 12.43 13 6.44 36 9.30
65-69 8 4.32 12 5.94 20 5.17
70 ปีขึ้นไป 11 5.95 12 5.94 23 5.94
รวม 185 100 202 100 387 100

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
จากตารางแสดงจำนวนและร้อยละประชากรจำนวนทั้งหมด 387 คน มีเพศชายจำนวน 185 คน เพศหญิงจำนวน 202 คน

พีระมิดแสดงจำนวนประชากรแต่ละช่วงวัย

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

จากตารางแสดงจำนวนประชากรจำนวนทั้งหมด 387คน มีเพศชายจำนวน 185คน เพศหญิงจำนวน 202คน และ พีระมิดแสดงจำนวนประชากรแต่ละช่วงวัย พบว่า มีประชากรเพศชายส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 45-49ปีจำนวน 25คน คิดเป็นร้อยละ13.51รองลงมาเป็นช่วงอายุ 60-64 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.43 และน้อยที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 0-4ปี และ 10-14 ปี จำนวน 6คนคิดเป็นร้อยละ 3.24 และมีประชากรเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 55-59 ปีจำนวน 26คนคิดเป็นร้อยละ 12.87 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 50-54 ปีจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.38 และน้อยที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 0-4 ปี จำนวน 3คนคิดเป็นร้อยละ1.49 ตามลำดับ

อัตราส่วนวัยแรงงานต่อวัยพึ่งพิง
อัตราส่วนวัยแรงงานต่อวัยพึ่งพิง = ประชากรอายุ 15-59 ปี (วัยทำงาน)
ประชากรอายุ 0-14 ปี + ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
= 272/115
= 2.37
สรุปได้ว่าอัตราส่วนวัยแรงงาน : วัยพึ่งพิง = 2:1

4.ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆ
ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.48 และนับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.52 มีวัดม่วงหลวงและสำนักสงฆ์พระธาตุจอมก้อย ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประชาชนในหมู่บ้านจะไปปฏิบัติศาสนกิจหรือพิธีกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการใช้ภาษาของคนในชุมชน ความเชื่อและประเพณีในชุมชนบ้านม่วง ซึ่งจะประกอบไปด้วย ประเพณีสงกรานต์ พิธีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่(ช่วงสงกรานต์) พิธีการสะเดาะเคราะห์เป็นต้น

4.1 ประเพณีในชุมชน
4.1.1 ประเพณีสงกรานต์
คือวันขึ้นปีใหม่เมืองของชาวเหนือ ที่มีมาตั้งแต่โบราณ และปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคน โดยวันขึ้นปีใหม่จะมีความสำคัญ ดังนี้วันที่ 13 เมษายน คนเมืองเรียนกว่า วันสังขารล่อง ซึ่งชาวบ้านจะทำความสะอาดบ้าน ปัดกกวาดเช็ดถูเพราะว่าคนสมัยก่อนไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยมาทำความสะอาดบ้านเรือนในวันที่ 13 เมษายน เพราะมีความเชื่อว่าเป็นการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากครอบครัวและชีวิตวันที่ 14 เมษายน คนเมืองเรียกว่า วันเน่า ถ้าได้ตัดไม้ในวันนี้ โดยเฉพาะไม้ไผ่แล้วจะไม่มีแมลง เช่น ตัวมอดกัดรบกวนเพราะเนื้อไม้จะมีกลิ่นเหม็นเน่า แมลงจึงไม่ค่อยมากิน ถ้าผู้ใดไม่ระวังปากไม่ระวังคำพูด มีการด่าแช่งกัน หรือทะเลาะกันในวันนี้ จะทำให้ปากของคนเหล่านั้นเน่าเหม็นการปฏิบัติตนในวันนี้ การก่อเจดีย์ทราย โดยขนทรายเข้าวัด โดยความหมายโดยตรง การขนทรายเข้าวัดเพื่อเอาทรายไปทดแทนทรายที่เราเคยเหยียบออกมาจากวัด และเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ต้องการให้ชาวบ้านขนทรายเข้าวัด หลังจากนั้นวัดสามารถนำทรายไปใช้ประโยชน์ภายในวัดได้ ความเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือ การขนทรายนี้ เป็นอานิสงส์ความดี และไถ่บาปวันที่ 15 เมษายน คนเมืองเรียกว่า วันพญาวันความเชื่อ ถ้ากระทำพิธีมงคลในวันนี้ ไม่ต้องให้หมอโหรช่วยดูฤกษ์ให้ สามารถทำได้เลย แม้จะตรงกับวันที่ไม่ดีอย่างอื่นก็ตาม การปฏิบัติตนในวันนี้ คือการทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา การนำอาหารไปถวายที่วัด (คนท้องถิ่นเรียกว่า ตานขันข้าว) และตักบาตรในตอนเช้า หลังจากทานข้าวเช้าก็ไปฟังเทศน์และสรงน้ำพระ
4.1.2พิธีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ (ช่วงสงกรานต์)
ประวัติความเป็นมา เนื่องจากสมัยก่อนวันขึ้นปีใหม่ของชาวเหนือตรงกับวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันรวมญาติ ลูกหลานที่อยู่ในพื้นที่และต่างจังหวัด เดินทางกลับมายังบ้านเกิดของตนเองเพื่อมารดน้ำดำหัวและขอขมาญาติผู้ใหญ่ ที่บ้านที่นับถือ รวมทั้งขอพร เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ก่อนที่จะดำหัว วิธีการดำหัว คือ เลือกสิ่งใหม่ๆ ให้ อาทิ เช่น ผ้าขาวม้าใหม่ ผ้าถุงใหม่ เสื้อใหม่และอื่นๆ สภาพประเพณี ปัจจุบันยังคง ดำเนิน สืบทอดกันอยู่วันที่ 16 เมษายน คนเมืองเรียกว่า วันปากปีความเชื่อ ถ้าได้รับประทานแกงขนุน ภาษาท้องถิ่นเรียกว่าแกงบ่าหนุน ในวันนี้โดยเฉพาะมื้อเย็น จะช่วยหนุนให้มีความสุข สมบูรณ์ตลอดปี ตามชื่อของขนุน การปฏิบัติตนในวันนี้คือ บางบ้านจะมีพิธีสืบชะตาที่บ้าน เชื่อว่าเอาเคราะห์ร้ายต่างๆออกไปจากบ้าน

4.1.3 พิธีการสะเดาะเคราะห์
การสะเดาะเคราะห์ถือเป็นการปลดปล่อยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายออกไปจากร่างกาย อุปกรณ์ในการสะเดาะเคราะห์จะมี สะตวง 4 สะตวง เย็บกระทง 4 เหลี่ยม ทำมาจากต้นกล้วยภายในประกอบด้วย พริก เกลือ กระเทียม มะเขือพวง กล้วย อ้อยและมีรูปปั้นคนและสัตว์เลี้ยงต่างๆเป็ด ไก่ หมู ม้า วัว ควาย ช้าง เชื่อว่ารูปปั้นเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของสัตว์และคนภายในบ้านที่จะรับเคราะห์แทนเราทำให้ผู้ที่กระทำ การสะเดาะเคราะห์อยู่ดีมีสุขพิธีสะเดาะเคราะห์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ 1.การสะเดาะเคราะห์ส่วนบุคคล วิธีการเตรียมเครื่องเตรียมตามที่กล่าวมาแล้ว 2.การสะเดาะเคราะห์รวม (ไม้ก้ำสีสืบชะตา) ต้นเล็ก 5 ต้น/กิ่ง มีผู้ประกอบพิธี คือ มัคทายกหรือผู้ที่เคยบวชเรียนมาก่อนของแต่ละหมู่บ้าน
4.2 ภาษา
คนในชุมชนพูดภาษาเหนือในการสื่อสาร ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น หรือเรียกว่า “คำเมือง” ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยกลางได้ ชัดเจน สื่อสารได้ตรงกัน

4.3 ความเชื่อ
คนในชุมชนนับถือผีปู่ย่า ผีบรรพบุรุษ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าช่วยคุ้มครอง ปกปักรักษาหมู่บ้านไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติและคนในหมู่บ้านอยู่อย่างร่มเย็น มีความสุขความเจริญและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังคอยคุ้มครองดูแลบุตรหลานหรือญาติพี่น้องไม่ให้ได้รับความเจ็บป่วย หรือ ภัยอันตรายใดๆ
4.4ปฏิทินชุมชนบ้าน
ตารางที่ 2 ปฏิทินชุมชนบ้านม่วง หมู่ที่ 8

กิจกรรม
เดือน ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
ด้านเศรษฐกิจ
1. ปลูกข้าว

2. ปลูกถั่วลิสง

3. ปลูกพริก

4. ปลูกข้าวโพด

5. หาหน่อไม้

6. หาเห็ด

7. ค้าขาย

8. หารถด่วน

9. หาปลา,กบ,เขียด

10. หาไข่มดแดง

ด้านวัฒนธรรม
1. ปี๋ใหม่ใต้

2. ตานข้าวใหม่

3. ปี๋ใหม่เมือง

4. ประเพณีเข้าพรรษา

5. ออกพรรษา

6. ลอยกระทง

7. ตานก๋วยสลาก

8. วันแม่แห่งชาติ

9. วันพ่อแห่งชาติ

10. ส่งเคราะห์,ดำหัว

11.ไหว้พระธาตุ

5. ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

5.1 อาชีพปัจจุบัน อาชีพหลัก อาชีพเสริม

แผนภูมิที่ 4แสดงการประกอบอาชีพหลักของประชากรบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
จากแผนภูมิแสดงร้อยละอาชีพหลักของประชากรบ้านม่วง หมู่ที่ 8พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา คิดเป็นร้อยละ25.58 รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 15.25และอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 14.73ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 5แสดงการประกอบอาชีเสริมของประชากรบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
หมายเหตุ :ข้อมูลได้มาจากการสำรวจประชากรทั้งหมด 387 คนแต่ละคนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากแผนภูมิแสดงร้อยละอาชีพเสริมของประชากรบ้านม่วง หมู่ที่ 8พบว่าส่วนใหญ่ ว่างงาน/ไม่มีอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมาคือทำไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.19 และทำสวน คิดเป็นร้อยละ 4.65ตามลำดับ

5.2 ทรัพย์สินและภาระหนี้สิน
5.2.1 ทรัพย์สิน ในคนชุมชนมีบ้านเป็นของตนเองร้อยละ 100 แบ่งเป็น มีบ้านแต่ไม่มีที่ดินทำมาหากิน 21 หลังคา คิดเป็นร้อยละ18.91 (ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป)
5.2.2 สาเหตุภาระหนี้สิน

แผนภูมิที่ 6แสดงสาเหตุภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นของครัวเรือนบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน
จ.ลำปาง

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
หมายเหตุ :ข้อมูลได้มาจากการสำรวจ 108 หลังคาเรือน แต่ละหลังคาเรือนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากแผนภูมิแสดงร้อยละสาเหตุภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นของครัวเรือนบ้านม่วง หมู่ที่8 ซึ่งมีจำนวน85 หลังคาเรือนที่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 78.70 จำนวนเงินของหนี้สินอยู่ระหว่าง 10,000 – 2,000,000 รวมเป็นเงิน 17,284,500 บาท เฉลี่ยครอบครัวละ 160,042 บาท พบว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้จ่ายด้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 32.40 รองลงมาคือ ทำการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 29.05 และการศึกษาบุตร คิดเป็นร้อยละ 13.41

5.2.3 แหล่งเงินกู้

แผนภูมิที่ 7แสดงแหล่งเงินกู้ของครัวเรือนบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
หมายเหตุ :ข้อมูลได้มาจากการสำรวจ 108 หลังคาเรือน แต่ละหลังคาเรือนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากแผนภูมิแสดงร้อยละแหล่งเงินกู้ของครัวเรือนบ้านม่วง หมู่ที่8ซึ่งมีจำนวน 87หลังคาเรือนที่มีแหล่งเงินกู้ คิดเป็นร้อยละ 80.56พบว่าส่วนใหญ่จะกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินล้าน คิดเป็นร้อยละ 45.60 รองลงมาคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 40.80 และธนาคารหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 5.60 ตามลำดับ

5.2.4 การออมเงิน

แผนภูมิที่ 8แสดงการออมเงินของครัวเรือนบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
หมายเหตุ :ข้อมูลได้มาจากการสำรวจ 108 หลังคาเรือน แต่ละหลังคาเรือนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากแผนภูมิแสดงร้อยละแหล่งเงินกู้ของครัวเรือนบ้านม่วง หมู่ที่8 ซึ่งมีจำนวน 94หลังคาเรือนที่มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 87.04 จำนวนเงินของเงินออมจะอยู่ในช่วง 2,000 – 1,500,000 บาท รวมทั้งหมด 8,703,660 พบว่าส่วนใหญ่จะฝากเงินที่ธนาคารหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 33.66 รองลงมาคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 24.75 และกลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 14.85ตามลำดับ

5.2.5 การออมเงินในรูปแบบอื่น ๆ

แผนภูมิที่9 แสดงการออมเงินในรูปแบบอื่นๆ ของครัวเรือนบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน
จ.ลำปาง

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
หมายเหตุ :ข้อมูลได้มาจากการสำรวจ 108 หลังคาเรือน แต่ละหลังคาเรือนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากแผนภูมิแสดงร้อยละการออมเงินของครัวเรือนบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ซึ่งมีจำนวน 46 หลังคาเรือนที่มีการออมเงินในรูปแบบอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ42.59 พบว่าส่วนใหญ่จะฝากเงินในรูปแบบของประกันชีวิต คิดเป็นร้อยละ 58.18รองลงมาคือรูปแบบของทองคำ เพชร เครื่องประดับ คิดเป็นร้อยละ 27.27และสลากออมสิน/สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 9.10 ตามลำดับ

6. ระดับการศึกษา
ชุมชนบ้านม่วงมีประชากรที่กำลังศึกษา จำนวน 63คน คิดเป็นร้อยละ 16.28 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และจบการศึกษา 297คน คิดเป็นร้อยละ 76.74ของจำนวนประชากรทั้งหมด ไม่ได้เรียนจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.43ของจำนวนประชากรทั้งหมดและไม่เข้าข่าย จำนวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
6.1 ระดับการศึกษาของประชากรที่กำลังศึกษา

แผนภูมิที่ 10 แสดงระดับการศึกษาของประชากร (กำลังศึกษา)บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
หมายเหตุ :ข้อมูลได้มาจากการสำรวจ 108 หลังคาเรือน แต่ละหลังคาเรือนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากแผนภูมิแสดงจำนวนและร้อยละ การศึกษาของประชากรที่กำลังศึกษาอยู่ของบ้านม่วง หมู่ที่ 8 พบว่าส่วนใหญ่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือระดับชั้นมัธยมปลาย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63และระดับชั้นมัธยมต้นจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05ตามลำดับ
6.2 ระดับการศึกษาของประชากรที่จบการศึกษา

แผนภูมิที่ 11แสดงระดับการศึกษาของประชากร (จบศึกษา)บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน
จ.ลำปาง

ที่มาของข้อมูล :การสำรวจข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)วันที่ 26-27 มกราคม 2559
ผู้สำรวจ : นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
หมายเหตุ :ข้อมูลได้มาจากการสำรวจ 108 หลังคาเรือน แต่ละหลังคาเรือนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากแผนภูมิแสดงจำนวนและร้อยละ การศึกษาของประชากรที่จบการศึกษาของบ้านม่วง หมู่ที่ 8 พบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 166คน คิดเป็นร้อยละ 55.89รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76 ตามลำดับ

7. การซื้อขายผลิตผล
รายได้จากการซื้อขายผลผลิตของแต่ละครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากการเกษตร65 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.19 เป็นเงินเฉลี่ย 2,504,830 บาท

8. การกระจายข่าวสารและการคมนาคมของชุมชน
8.1 การกระจายข่าวสาร
ภายในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านม่วงและที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน โดยมีเครื่องกระจายเสียงเพื่อส่งข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่งกระจายอย่างทั่วถึงประชาชนทุกครัวเรือน ในชุมชนให้ทราบในเรื่องข่าวสารต่างๆ
8.2 การคมนาคม
ถนนภายในหมู่บ้านเป็นพื้นลาดยางประชาชนในหมู่บ้านม่วง ส่วนใหญ่จะเดินทางในระยะไกลโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ หากเดินทางภายในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านใกล้ๆ ส่วนใหญ่จะใช้จักรยานยนต์และจักรยาน
8.3 การโทรคมนาคม
โทรศัพท์เคลื่อนที่สัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้ทุกระบบ 1-2-call, True Move, Dtac
รับฟังการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุ ของจังหวัดลำปาง ได้บางสถานี
รับการถ่ายทอดจากสถานีโทรทัศน์โดยใช้สัญญาณดาวเทียม
8.4 การไฟฟ้า
การให้บริการด้านไฟฟ้าของหมู่บ้าน ขึ้นอยู่กับการควบคุมดูแลของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนทุกหลังคาเรือนในชุมชน มีไฟฟ้าใช้ 100%

ส่วนที่ 2
ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน

2.1 กำหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั้งด้านบุคคล,กลุ่ม,สิ่งแวดล้อม,ภูมิปัญญา,วัฒนธรรมประเพณี,และสิ่งอื่น ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง)
1) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล)

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ บ้านเลขที่ โทรศัพท์ ลักษณะเด่น
1 นายจันทร์ โกเมฆ บายศรีสู่ขวัญ

2) จุดเด่นด้านกลุ่ม/องค์กร (ทุนด้านเศรษฐกิจ/สังคม)

ที่ ชื่อกลุ่ม ปีทีก่อตั้ง พ.ศ. วัตถุประสงค์ มีสมาชิก (คน) เงินทุน (บาท) กิจกรรมหลัก ประธานกลุ่ม ผลดำเนินงาน
1 กองทุนหมู่บ้าน
2542 เพื่อให้มี
เงินออม 1,000,000.- กู้ยืมเงิน, ออมเงิน 1,200,000.-
2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3 กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ออมเงิน
4 กขคจ.
2528 กู้ยืมเงิน กู้ยืมเงิน
5
6
7
8

3) จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น แหล่งน้ำ/ป่า/สถานที่ท่องเที่ยว สาธารณะและการใช้ประโยชน์)

ชื่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะการใช้ประโยชน์ หมายเหตุ
สระเก็บน้ำบ้านม่วง
– แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร
– แหล่งน้ำสาธารณะ

ฝายทุ่งหนอง
– แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร
– แหล่งน้ำสาธารณะ

2) จุดเด่นด้านภูมิปัญญาชุมชน
ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล และที่อยู่ของเจ้าของภูมิปัญญา ประโยชน์ต่อชุมชนในด้านใด

3) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ / ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน (เป็น
ลักษณะของพื้นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น เป็นสำนึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลชุมชนให้ดำเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั้น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน)

ประเพณี/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องทำอะไรบ้าง
ประเพณีตานก๋วยสลาก
เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น เตรียมเครื่องไทยทานมาร่วมกันตามประเพณี
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เพื่อทดแทนบุญคุณของผู้สูงอายุ นำดอกไม้ ธูป เทียน น้ำขมิ้น ส้มป่อย มารดน้ำดำหัว

2.2) จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน)

เรื่องที่เป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจะทำอย่างไร
ขาดการรวมกลุ่ม ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมและ ควรปรึกษาหารือและมีการรวม
ทำให้การมีพลังในการต่อรอง กลุ่มที่เข้มแข็ง
ในการทำกิจกรรมต่าง

2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้)

เรื่องที่เป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร
มีโบราณสถานที่เป็นที่รู้จักและ สร้างโอกาสให้ชุมชนมีรายได้ ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการ
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่อง ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เที่ยวได้

2.4 ข้อจำกัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุเป้าหมาย)
ข้อจำกัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจำกัดอย่างไร
องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณสนับสนุนการอาชีพจำกัด – แผนชุมชนดำริอาชีพไม่ใช้งบการสนับสนุน 1. ส่งเสริมรายบุคคลที่มีความพร้อมก่อน
2. เสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งอื่น

ส่วนที่ 3
สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน

3.1 สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา
1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน,น้ำดื่ม,น้ำใช้,น้ำเพื่อการเกษตร,ไฟฟ้า,ที่ดินทำกิน,การติดต่อสื่อสาร) 1. ไม่มีแหล่งน้ำเก็บกักไว้
2. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
3. การคมนาคมไม่สะดวก
4. มีน้ำขังในหมู่บ้านในฤดูฝน – เกษตรกรไม่มีรายได้เสริม
– ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สอน
– การขนส่งผลิตผลในการเกษตรไม่ค่อยสะดวก
2 ด้านเศรษฐกิจ (การมีอาชีพ,รายได้,หนี้สิน การประกอบอาชีพของคนในชุมชน,ผลผลิตการเกษตร,การลดรายจ่าย,เพิ่มรายได้,การประหยัดและการออม)

1. ขาดแคลนแหล่งน้ำในฤดูแล้ง
2. น้ำประปาไม่สะอาด
3. ขาดตลาดรับรองการขายผลิตผลทางการเกษตร – พืชผลทางการเกษตรไม่เพียงพอ
– ทำให้สุขภาพชุมชนไม่ดี
– พ่อค้าคนกลางเอาเปรียบการค้าขาย
3 ด้านสังคม การเมือง การปกครอง (กลุ่มองค์กรในชุมชน,การสงเคราะห์,การป้องกันยาเสพติด,ส่งเสริมประชาธิปไตย ฯลฯ)

ผู้นำได้รับการพัฒนาความรู้ไม่เพียงพอ การพัฒนาในชุมชนไม่เพียงพอ

ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา
4

ด้านการศึกษา,ศาสนา,วัฒนธรรม,ประเพณี (การสนับสนุนด้านการศึกษา,ข่าวสารข้อมูล,การปลูกจิตสำนึก,การถ่ายทอดภูมิปัญญา ฯลฯ)

เด็กและเยาวชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ได้มีการสืบทอด ทำให้มีผลกระทบ ประเพณีท้องถิ่นลดหายไป
5 ด้านสาธารณสุข (สุขภาพ,การป้องกันรักษาโรค,การสนับสนุนองค์กร,โรคติดต่อ,โรคระบาด,สุขนิสัยด้านสาธารณสุข)

ราษฎรไม่มีความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้อง และออกกำลังกายไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นได้ง่าย
6 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ)

1. ไม่มีการแยกแยะขยะก่อนทิ้ง
2. ที่ดินเสื่อมสภาพ – ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
– ทำให้อากาศเป็นพิษ

3.2 การวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน

ที่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
1 โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมในหมู่บ้านไม่สะดวก หน้าบ้านน้ำขังและไหลท่วมบริเวณบ้าน
1.1 ถนนในหมู่บ้าน
เป็นถนนลูกรังมีหลุมบ่อ ไม่มีทางระบายน้ำขาดการบำรุงรักษา
1.2 หมู่บ้านไม่มีงบ
ประมาณดำเนินการ

1.1 ต้องการถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมร่องระบายน้ำ 2 ข้างถนนในหมู่บ้าน ระยะทางร่วมประมาณ 4 กิโลเมตร
1.1 ของบประมาณจาก อบต.สนับสนุน
2 ด้านเศรษฐกิจและ การมีอาชีพ รายได้และ มีงานทำ
2.1 สตรีในหมู่บ้านไม่มีรายได้เสริม

2.2 ครัวเรือนในชุมชนไม่มีการลดรายจ่ายด้านการบริโภค

2.1 สตรีไม่ได้รับการส่งเสริมอาชีพเสริมหลักจากการ
ทำนา
2.2 สตรีไม่มีทุนประกอบอาชีพเสริม

2.2 ครัวเรือนในชุม
ชนไม่มีการปลูกพืช(เลี้ยงสัตว์) ลดรายจ่ายของครอบครัว
2.3 ครัวเรือนไม่มี
ความตระหนักในด้านการลดรายจ่าย

2.1 ต้องการรับการสนับสนุนอาชีพและเงินทุนสำหรับกลุ่มสตรี

2.2 ส่งเสริม การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ไว้บริโภคและจำหน่ายในครัวเรือน

2.1 ของบประมาณจาก อบต. ขอวิทยากรและการสนับสนุนจาก กศน.

2.2 จากประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านตามแผน
ที่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
3. ด้านสังคม,การเมืองการปกครอง
3.1 กรรมการหมู่บ้าน
ไม่ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
3.2 เด็ก/เยาวชนมีค่า
นิยมด้านวัตถุ

ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

อบรมให้ความรู้

ควรจะให้ทางราชการช่วยเหลือและแนะนำต่อไป
4. ด้านการศึกษา/วัฒนธรรม ประเพณี
4.1 เยาวชนผ่านการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่ได้เรียนต่อ
4.2 ภูมิปัญญาชุมชนไม่ได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านสาธารณะสุข
5.1 ครัวเรือนใช้ยาชุดในการรักษาเบื้องต้น
5.2 คนในครัวเรือนนิยมบริโภคของสุก ๆ ดิบ ๆ ปัญหาสุขภาพของประชาชน เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน ประชาชนสุขภาพไม่แข็งแรง รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและส่งเสริมการใช้ยาและสมุนไพร
6 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 ราษฏรบางคนยังคงมีอาชีพในการแอบลักลอบตัดไม้
6.2 พื้นที่ทำการเกษตรมีน้อย และไม่มีเอกสารสิทธิ

มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวน และพื้นที่ทำกินของประชาชน

กำหนดเขตพื้นที่ป่าสงวน และพื้นที่ทำกินของประชาชนใหม่

สำรวจและแบ่งแนวเขตใหม่ และออกเอกสารสิทธิที่ดินทำให้ให้แก่ประชาชน

ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

4.1 วิสัยทัศน์ (สิ่งที่ชุมชนมุ่งหวังอยากให้เป็นในอนาคต) คือ
“ ธรรมชาติเขียวขจี ประชาชนสุขภาพดี ชีวีปลอดสาร”

4.2 พันธกิจ (สิ่งที่ชุมชนต้องร่วมมือกันทำเพื่อให้หมู่บ้านเป็นไปตามที่มุ่งหวัง)
1) พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่
2) ส่งเสริมให้ประชากรมีอาชีพหลักและมีอาชีพเสริม
3) พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีและสะอาดปลอดภัย

4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (เรื่องต่าง ๆ ที่ชุมชนจะทำเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์)
1) ส่งเสริมความร่วมมือและร่วมกันพัฒนาในหมู่บ้าน
2) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับอาชีพเสริมให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
3) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

4.4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สิ่งที่จะทำเพื่อให้หมู่บ้านได้บรรลุตามที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ประกอบด้วย กิจกรรมที่ชุมชนทำได้เอง (พึ่งตนเอง:พ , กิจกรรมที่ชุมชนต้องขอความร่วมมือบางส่วน:ร,กิจกรรมที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากภายนอก:ส)

ส่วนที่ 5
ภาคผนวก

5.1 ข้อมูล จปฐ.
5.2 สรุปปัญหาจากข้อมูล กชช.2ค
5.3 สรุปบัญชีรายรับ – จ่าย หมู่บ้าน
5.4 บัญชีรายชื่อ ครัวเรือนยากจนในชุมชน
5.5 บัญชีรายชื่อคนชราที่ต้องได้รับเงินยังชีพในชุมชน
5.6 บัญชีรายชื่อคนพิการและบันทึกการช่วยเหลือในชุมชน
5.7 บัญชีรายชื่อผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน
5.8 ผลประเมินการพัฒนา “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข”(6 x 2)

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านม่วง หมู่ 8 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปีงบประมาณ 2561-2564

คำนำ

การจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน หรือแผนแม่บทหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบของประชาชนในชุมชนให้มีจิตสาธารณะ แล้วร่วมกันคิด ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู้/วิเคราะห์ เพื่อให้รู้และเข้าใจตนเองโดยใช้กระบวนการชุมชน คือการสำรวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางแก้ไข แล้วกำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเอง/ หมู่บ้านและชุมชนในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชนซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน แผนชุมชนบ้านหนอง ได้จัดทำโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน โดยได้รวบรวมข้อมูลของชุมนด้านต่างๆ ตลอดจนสภาพปัญหาของชุมชน แล้วกำหนด ทิศทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนสู่อนาคตที่ชุมชนต้องการ ตลอดจนเป็นบทเรียนในการพัฒนาหมู่บ้านโดยภาพรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและให้การสนับสนุนของส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการหมู่บ้านม่วง หมู่ 8

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
ปฏิทินฤดูกาล
ส่วนที่ 2 ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
จุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน
จุดอ่อนของชุมชน
โอกาสของชุมชน
ข้อจำกัดของชุมชน
ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

ประกาศคณะกรรมการบ้านม่วง หมู่ 8
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในหมู่บ้านม่วง หมู่ 8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ได้แก่ มาตรา 27 ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าของราษฎรในหมู่บ้านของตน ตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี้ จะมีหน้าที่และอำนาจในทางปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อย ของราษฎร ข้อ 1 ที่จะรักษาความสงบ และความสุขสำราญ ช่วยป้องกันความทุกข์ภัย ของลูกบ้านตามสมควรและสามารถจะทำไต้ การที่กล่าวนี้ถาสมควรจะปรึกษาหารือและ ช่วยกันกับเพื่อนผู้ใหญ่บ้านก็ดี กับกำนันนายตำบลก็ดีก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะ ต้องปฏิบัติให้สมควรแก่การที่จะรักษาประโยชน์ และความสุขของลูกบ้าน ซึ่งได้มอบไว้ เป็นธุระในพระราชบัญญัตินี้ ข้อ 2 ถ้าความทุกข์ภัยเกิดแก่ลูกบ้านซึ่งจะต้องขอความป้องกันจากรัฐบาล ก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะนำความแจ้งต่อเจ้าพนักงานปกครองตั้งแต่กำนัน นายอำเภอ เป็นต้นขึ้นไปโดยลำดับ ข้อ 3 ถ้ารัฐบาลจะประกาศหรือจะสั่งราชการใดให้ราษฎรทราบเป็นหน้า ที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะรับข้อความอันนั้นไปแจ้งต่อลูกบ้านของตนให้ทราบ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วง หมู่ 8 ดังนี้

(1)ที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านม่วง
1. นายประเสริฐ ฟังอารมณ์
2. นายจันทร์ โกเมฆ
3. นายแก้ว รู้เกณฑ์
4. นายก๋อง ใจไว
5. นายหมา ธีรบุตร
6. นายทูล เครืออินตา
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำการทำงานของหมู่บ้าน
(2)ฝ่ายปกครอง
1. นายมรุเดช ไม้มะตาม
2. นายณรงค์เดช เป็นบุญ
3. นายสวัสดิ์ โกเมฆ
4. นายบุญทร แสนต๊ะ
5. นายเพียร ช่างลืม
มีหน้าที่ ปกครองหมู่บ้าน ช่วยดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้าน การรายงานข้อมูลข่าวสารให้อำเภอ

(3)ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
1. นายเสน่ห์ วงค์กุลบริรักษ์
2. นายเมืองคำ แลเล็ง
3. นายสมบูรณ์ โกเมฆ
4. นายเสมือน ลืมตัว
5. นายสงกรานต์ โกเมฆ
มีหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน และรายงานผู้ใหญ่บ้านทราบกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นในหมู่บ้าน
(4)ฝ่ายการคลัง
1. นางแสงหล้า ทิพย์วงค์
2. นายวิชัย ศักดิ์ดี
3. นายสวยคำ สมนึก
4. นายสวัสดิ์ ใจจอมกุล
5. นายสมบูรณ์ โกเมฆ
6. นายหวัง หมดดี
7. นายยืนยง อนุพันธิกุล
มีหน้าที่ เก็บรักษาเงิน ควบคุมการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการหมู่บ้าน
(5)ฝ่ายกิจการสตรี
1. นางจันทร์ฟอง โกเมฆ
2. นางอรพรรณ นิมิตดวงมาลย์
3. นางพิมพา ไม้มะตาม
4. นางสายสมร โกเมฆ
5. นางเกศินี หงส์คอย
6. นางเรือน พาวัน
มีหน้าที่ เป็นผู้นำและส่งเสริมการพัฒนาสตรีให้มีความเข้มแข็ง
(6)ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
1. นายทรงศักดิ์ ไม้มะตาม
2. นายมรุเดช ไม้มะตาม
3. นายเดชาธร สัตย์สม
4. นายเงิน วังวน
5. นายแก่น ลืมตัว
6. นายศรีนวล ธีระบุตร
7. นายศรีวรรณ กำลังมาก
8. นายวิชัย ศักดิ์ดี
9. นางแสงหล้า ทิพย์วงค์
10. นางสาวณัฐธยาน์ ไม้มะตาม
มีหน้าที่ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่สุจริต และมีรายได้
(7)ฝ่ายสาธารณสุข
1. นางบัวผัด ตุ้ยสืบ
2. นางสุทิน สมนึก
3. นางบุญยัง ใจไว
4. นางวนิดา กำลังมาก
5. นางไผ โกเมฆ
6. นางเขียว ลืมตัว
7. นางทัศนีย์ โกเมฆ
8. นางจันทร์ดี โกเมฆ
9. นางดวงใจ โกสุโท
10. นางบุญฐิน แสนต๊ะ
11. นางสุรินทร์ สวยแท้
12. นางแสงหล้า ทิพย์วงค์
มีหน้าที่ ให้ความรู้ ป้องกัน ดูแล เกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูล,ฐานของหมู่บ้านและประสานหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาสาธารณสุขให้แก่หมู่บ้าน
(8)ฝ่ายศึกษาและวัฒนธรรม
1. นายสวัสดิ์ กำลังมาก
2. นายสุทธิ์ เชื้อชมพู
3. นายบุญธรรม เขียวคำ
4. นายก้ำ อ้วนสูง
5. นายเสาร์ สร้อยแก้ว
มีหน้าที่ ประสานกับโรงเรียนเพื่อให้ความรู้และอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของหมู่บ้านให้คงอยู่สืบไป
(9)ฝ่ายสวัสดิการสังคม
1. นายบุญส่ง เจมิวัง
2. นายอินจันทร์ ไม้มะตาม
3. นายสมเดช วังวน
4. นางสวั่น ฟังอารมณ์
5. นายศรีวรรณ กำลังมาก
6. นายไตรภพ เชื้อชมพู
7. นายบุญทำ แสนต๊ะ
มีหน้าที่ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลประสานขอรับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
(10)ฝ่ายรักษาสิ่งแวดล้อม
1. นายวิชัย ศักดิ์ดี
2. นายบุญทำ แสนต๊ะ
3. นายแก้ว โปทะลา
4. นายจันทิพย์ สวยแท้
5. นายจรัส โกเมฆ
6. นายนิกร การเก่ง
7. นายเกรียงไกร เครืออินตา
8. นายประเสริฐ ใจไว
มีหน้าที่ อนุรักษ์ รักษา สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านมิให้ถูกทำลาย

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ใหญ่บ้านทราบเพื่อแจ้งประชาชนในหมู่บ้านทราบ ทั้งนี้ถ้าหากเกิดปัญหาในทางปฏิบัติงานให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบเป็นกรณีๆ ไป
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

(นายมรุเดช ไม้มะตาม)
ผู้ใหญ่บ้านม่วง หมู่ 8

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านม่วง หมู่ 8
ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปีงบประมาณ 2561-2564

จัดทำเมื่อวันที่ ตุลาคม 2560
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 12 มีนาคม 2562
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการหมู่บ้านม่วง
(นายมรุเดช ไม้มะตาม)
ดำเนินการโดย คณะกรรมการหมู่บ้านม่วง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์