ประกาศเจตจำนงค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
———————————
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกในการป้องกันการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
อาศัยความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 – 2564) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ พ.ศ. ๒๕๕2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ พ.ศ.๒๕๕3 และประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ พ.ศ. ๒๕๕3
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอจึงขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ รองนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ พนักงานส่วนตำบลบ้านขอ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
ข้อ 2 ยึดมั่นในความเป็นกลาง ทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมือง แก่นักการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อ 3 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
ด้านความโปร่งใส
– เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนงาน โครงการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
– เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการการจัดทำ การดำเนินการ และการติดตามประเมินผล แผนงาน โครงการ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
– การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรม
– ให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอได้โดยสะดวก รวดเร็ว
– เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ด้านความพร้อมรับผิด
– ในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญ ที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของตน
– ผู้ที่กระทำทุจริตและคอร์รัปชั่น จะได้รับโทษตามกฎหมาย และจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
– บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ไม่ทำพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการรับสินบน จากผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนที่มิใช่การให้ตามธรรมจรรยาตามความเหมาะสมในแต่ละโอกาส
2. ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
3. ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ราชการ เพื่อแลกกับการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
– ให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหร้อสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
– ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดำเนินการตามแผน
– บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ไม่พึงละเว้นหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เมื่อทราบเหตุ หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
– องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจ
ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
– จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามระดับชั้น
– ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
– การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ ให้มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
– ให้ความสำคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน
ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
1. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระทำที่มีข้อ ร้องเรียนการกระทำที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้
1. แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
2. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.th
3. แจ้งผ่านช่องทาง Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
4. ตู้รับฟังความคิดเห็น
5. แจ้งผ่านสายตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอหมายเลข 097 9188341
6. แจ้งผ่านสายตรง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอหมายเลข 097 9188342
7. แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปช. www.nacc.go.th
8. แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง
“นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
159 หมู่ 10 ตำบลบ้านขอ
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240”
9. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลโดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอโดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าเก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่กฎหมายกำหนด
2. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
เพื่อให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอและประชาชนได้รับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้สำนักปลัดรับผิดชอบ ดังนี้
1.ติดประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอรับทราบ
2.เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อาทิ เช่น เว็บไซต์ Facebook แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน

ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายอาจ ธนันท์ตรีศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์