ประวัติความเป็นมา

 • ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านขอ
  • ตำบลบ้านขอนับเป็นท้องถิ่นเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองปาน ในอดีตพื้นที่ตำบลบ้านขอมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด  เช่น เสือ หมี  เก้ง กวาง  ช้าง ฯลฯ  โดยเฉพาะช้างมีอยู่หลายโขลง มีตำนานเล่าว่า เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ทำการปลดเกษียญช้างที่มีอายุมากเพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก จึงได้ทำพิธีปลดปล่อยช้างในเขตอำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลบ้านขอในปัจจุบัน  โขลงช้างดังกล่าวได้เดินทางเข้ามาในเขตป่าทางทิศตะวันออกโดยมีควาญช้างเป็นผู้นำทาง  ต่อมาโขลงช้างดังกล่าวได้ล้มป่วยและตายลงทีละตัว  เนื่องจากช้างมีอายุมากและเดินทางไกลมาหลายวัน  ควาญช้างจึงทิ้งร่างช้างและขอสำหรับบังคับช้างไว้ในป่า  ต่อมามีชาวบ้านได้ไปเก็บของป่าได้พบขอบังคับช้างและกะโหลกหัวช้าง จึงเก็บมาไว้ที่วัดในหมู่บ้านชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านของตนว่า  “บ้านขอหัวช้าง”  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
  • นอกจากนี้ตำบลบ้านขอยังมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วยแฮด  น้ำตกแม่บอม  น้ำตกแม่กองปิน  พระธาตุดอยจิกจ้อง พระธาตุจอมก้อย   ฯลฯ  สำหรับพระธาตุจอมก้อยนั้น มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ  คือ เมื่อประมาณ 88 ปีมาแล้ว มีพระรูปหนึ่ง ชื่อ   ครูบาศรีวิชัย ท่านเป็นนักบุญแห่งล้านนา ได้เดินธุดงค์ผ่านมาในเขตพื้นตำบลบ้านขอ  ท่านได้ปฎิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานอยู่นานหลายเดือน ระหว่างนั้นท่านได้สร้างพระธาตุจอมก้อยไว้เป็นอนุสรณ์ที่บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง คำขวัญตำบลบ้านขอ    “ ไหว้พระธาตุจอมก้อย ชมดอยช้างตาย ปลอดอบายมุข สนุกบนดอยจิกจ้อง”
 • ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ  ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง  จำนวน  4  คน  ครบวาระเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2544  ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบทั้งหมด  13  หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  26  คน
 • ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ  ตั้งอยู่เลขที่  159  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านขอ  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองปานไปทางทิศใต้ประมาณ  20  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปาง  ประมาณ 45 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 220  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  137,500  ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
   • ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน
   • ทิศใต้ ติดกับ องค์บริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
   • ทิศตะวันออก ติดกับ  อำเภอแจ้ห่ม
   • ทิศตะวันตก  ติดกับ กิ่งอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
 • ลักษณะภูมิประเทศ
  • พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาสูงและบางส่วนเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่มีลักษณะที่ราบสลับเนินเขาและเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีความลาดเอียงของพื้นที่จากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก   มีแหล่งน้ำที่สำคัญ  คือแม่น้ำแม่ตุ๋ยและแม่น้ำแม่ก๋วม

 

ข้ามไปยังทูลบาร์