ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์

 1. วิสัยทัศน์ 
  • “พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  สู่วิถีชีวิตพอเพียง  รุ่งเรืองวัฒนธรรม” 
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ  ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยกระบวนการประชาคม  ให้มีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบ”  โดยยึดหลักประสานความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก  คือ  กลุ่ม/องค์กร  ประชาชน  กรรมการหมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาคม  อย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการประชาคมกระตุ้นและระดมความคิดจากประชาชน    เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดทำวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และการบริหารงานโดยยึดธรรมาภิบาล คือ นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม  รับผิดชอบ และความคุ้มค่า  นอกจากนั้นยังบริหารงานภายใต้หลักที่ว่า  “อบต.รู้อะไร ต้องให้ประชาชนรู้ด้วย” โดยการเปิดเผยข้อมูล  การดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา  
 2. ยุทธศาสตร์
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
 3. เป้าประสงค์
  • ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน
  • ตำบลบ้านขอมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
  • ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  • ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
  • อบต.บ้านขอเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 1. ตัวชี้วัด
  • ร้อยละถนน รางระบายน้ำ ท่อ และ สะพาน ที่ได้มาตรฐาน
  • ร้อยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  • ร้อยละพื้นที่ที่ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม
  • ร้อยละของประชาชนที่มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน
  • ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนา
  • ร้อยละของจำนวนประชาชนตำบลบ้านขอที่ได้รับการศึกษา
  • ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี
  • จำนวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
  • ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
  • ร้อยละของครัวเรือนยากจน
  • ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น
  • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม
  • ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
  • ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
 2. ค่าเป้าหมาย
  • ร้อยละระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น
  • ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี
  • ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  • ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
  • ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
  • ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอื้อต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 3. กลยุทธ์
  • ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยกลยุทธ์
   • ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อ และสะพาน
   • ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร
   • ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ
  • ยุทธศาสตร์ที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์
   • ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมประกอบด้วยกลยุทธ์
   • ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
   • ด้านการศึกษา
   • ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   • ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน
   • ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
   • ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธ์
   • ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
   • ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
   • ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยกลยุทธ์
   • ด้านการพัฒนาบุคลากร
   • ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 4. จุดยืนทางยุทธศาสตร์
  • ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างทันท่วงที
  • ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน
  • ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบ้านขอ
  • พัฒนา และส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
  • พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • เพิ่มศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ครอบคลุมและทั่วถึง
  • พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์