รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ        สำนักงานปลัด    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

ที่……ลป  ๗๔๘๐๑/……………………………….…วันที่   ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

เรื่อง   รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ และให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนรายงานการปฏิบัติตามแผนให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ทราบด้วย นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามสายงานมีดังนี้

 • สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • สายงานการเงินและบัญชี
 • สายงานพัสดุ
 • สายงานนักบริหารอบต.
 • สายงานนักบริหารงานคลัง
 • สายงานนักบริหารงานช่าง
 • สายงานนายช่างโยธา
 • สายงานนักบริหารงานทั่วไป
 • สายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • สายงานการเจ้าหน้าที่
 • สายงานบริหารงานทั่วไป
 • สายงานนักบริหารงานการศึกษา
 • สายงานครู
 • สายงานนักพัฒนาชุมชน
 • สายงานนักบริหารงานสาธารณสุข
 • สายงานนักวิชาการศึกษา
 • สายงานเจ้าพนักงานธุรการ
 • สายงานเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพันทิพา  คำปัน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๑.ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

…………………………………………………………

 

(นางสาวเพ็ญพิมพ์   ไม้มะตาม)

หัวหน้าสำนักปลัด

 

๒. ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล           ๓. ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

…………………………………………………………                           ………………………………………………………….

 

(นายภูดิศ  ประกอบการ)                              (นายอาจ  ธนันท์ตรีศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

 

 

รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ­๒๕๖๒

สายงาน ส่งเข้ารับการอบรม
ข้าราชการ ๑๘ ๑7
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 94.45 %

 

ลำดับ ชื่อ  – สกุล ตำแหน่ง เข้ารับการอบรมหลักสูตร
น.ส.เพ็ญพิมพ์  ไม้มะตาม หัวหน้าสำนักปลัด กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงานในมาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็คทรอนิกส์ของ อปท.
แนวทางการป้องกันการทุจริต แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบปราณและเทคนิคการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ อปท.
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบ 2562 รุ่นที่ 12
การตราข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้การตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างไรเรียกว่าจัดทำงบประมาณรายจ่ายถูกต้อง
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พงศ.2562 เรื่องการรับราชการท้องถิ่นตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งถึงเกษียณอายุราชการทำตัวอย่างไรให้อยุ่รอดปลอดภัย และมีความสุขเรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้ง อปท. พ.ศ.2562 (จำนวน 5 ฉบับ) และ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 บทบาทการตรวจสอบของสนง.ตรวจเงินแผ่นดิน ตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2562
น.ส.ภัคฐ์พิชา  เถาจันทร์ต๊ะ รองปลัด อบต. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงานในมาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็คทรอนิกส์ของ อปท.
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พงศ.2562 เรื่องการรับราชการท้องถิ่นตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งถึงเกษียณอายุราชการทำตัวอย่างไรให้อยุ่รอดปลอดภัย และมีความสุขเรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้ง อปท. พ.ศ.2562 (จำนวน 5 ฉบับ) และ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 บทบาทการตรวจสอบของสนง.ตรวจเงินแผ่นดิน ตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2562
นางนิรดา  พิไสย ผู้อำนวยการกองคลัง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่าย ฉ.4 พ.ศ. 2561 /พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 และการปฏิบัติตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรม การเบิกค่าเช่าบ้านการจัดงานประเพณีของ อปท.(ฉ.ใหม่) แนวทางการแก้ไขระเบียบอื่น ๆ ของ อปท.
การตราข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้การตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างไรเรียกว่าจัดทำงบประมาณรายจ่ายถูกต้อง

 

 

นางศิริพร  ไชยแขวง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงานในมาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็คทรอนิกส์ของ อปท.
หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับ จนท.ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. จ.ลำปาง รุ่น 1
การจัดทำรายงานสินทรัพย์ของอปท.หรือการจัดนโยบายการบัญชีภาครัฐของ อปท. (ฝึกปฏิบัติจริง) รุ่นที่ 2
ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใน (local Integrity and Transparency)
นางปุนรดา  วรรณารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางละเมิดของ จนท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ตัวบ่งชี้ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณาข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ วิธีการคำนวณคะแนนรวมและสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ และการเขียนรายงานการประเมินตนเองแนวใหม่ตามระบบประกันคุณภาพ รุ่นที่ 1
นายภูดิศ  ประกอบการ ปลัด อบต. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สัมมนา เรื่องพลังอบต.แห่งการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 และพรบ.จัดตั้งอปท.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด บทบาทและอำนวจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการพิจารณาจัดทำร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รุ่น 2
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของอปท.
อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่จนท. ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พงศ.2562 เรื่องการรับราชการท้องถิ่นตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งถึงเกษียณอายุราชการทำตัวอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัย และมีความสุขเรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้ง อปท. พ.ศ.2562 (จำนวน 5 ฉบับ) และ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 บทบาทการตรวจสอบของสนง.ตรวจเงินแผ่นดิน ตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2562
นางทิพย์มาลี  รุ่งเลิศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ การจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ คกกก.ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2545 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ส่งผ่านมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง รุ่นที่ 5
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียงของหน่วยงานภาครัฐ
น.ส.มิ่งขวัญ  ปัองกัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน การจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ คกกก.ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2545 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ส่งผ่านมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง รุ่นที่ 5
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท.
นางพันทิพา  คำปัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ แนวทางการป้องกันการทุจริต แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเทคนิคการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ อปท.
อบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอปท.และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญ
๑๐ นายกมลวิช  กำลังมาก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อบรมเสริมศักยภาพองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
วิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงจากอ้คคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่น 3 (1/2562)
๑๑ นางณัฐธยาน์  หมดดี นักวิชาการเงินและบัญชี อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบ 2562 รุ่นที่ 12
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่าย ฉ.4 พ.ศ. 2561 /พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 และการปฏิบัติตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรม การเบิกค่าเช่าบ้านการจัดงานประเพณีของ อปท.(ฉ.ใหม่) แนวทางการแก้ไขระเบียบอื่น ๆ ของ อปท.
การจัดทำรายงานสินทรัพย์ของอปท.หรือการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐของ อปท.(ฝึกปฏิบัติจริง) รุ่นที่ 2
๑๒ นางสมพร  อนุ ครู ค.ศ.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด อปท.รุ่นที่ 23
๑๓ นายพงษ์เดช  เนตรวิศุทธ ผอ.กองการศึกษาฯ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14 นางสมพาน  ตลับเงิน ครู ค.ศ.1. เทคนิคการใช้สีชอล์ค
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยียุค 4.0 ระดับปฐมวัย
15 นายอธิวัฒน์  กฤษวัฒนานนท์ ผอ.กองการศึกษาฯ เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ รุ่น 3
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท.
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัดและจัดทำประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 15 (ภาคเหนือตนบน1)
16 นายนภสินธุ์  ธีรวรุฒ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ
17 นายธรรศณ  ศรีหาโคตร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูที่บ้าน (อผส.) รายเดิม ประจำปี 2562
ทักษะการสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการแบบองค์รวม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การทำแผนการให้บริการด้านสุขภาวะในพื้นที่โดยนักสร้างเสริมสุขภาวะและทำความรู้จักเครื่องมือ ICF

 

ข้อเสนอแนะ

 1. ผู้บังคับบัญชาในสายงานที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมใด ๆ ให้ส่งเข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์