รายงานการติดตามประเมินผลแผนการท่องเที่ยวปี 2562

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

ที่ ………………………………………….  วันที่    29  ตุลาคม   2562

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทพัฒนาการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านขอ (ห้าปี) พ.ศ. 2560-2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านขอ (ห้าปี) พ.ศ. 2560-2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ  โดยประกาศใช้เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์  2560  นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้  สิ้นสุดปีงบประมาณ  2562  สำนักงานปลัด  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2562  ดังนี้

โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนประกอบด้วย

 1. ก่อสร้างจุดชมวิวพระธาตุจอมก้อย หมู่ 8
 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระธาตุจอมก้อย
 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำแม่กองปิน
 4. โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมก้อย หมู่ 8
 5. โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจิก จ้อง หมู่ 1
 6. โครงการประเพณีเจ้าพ่อแท่นแก้ว หมู่ 3
 7. โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก หมู่ 3
 8. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ 6/ม.8/ม.10
 9. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
 10. โครงการสัมมนาผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยว
 11. โครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
 12. โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ป้ายบอกระยะทาง และป้ายบอกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 13. โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 14. โครงการอบรมผู้ให้บริการด้าน   การท่องเที่ยว
 15. ฝึกอบรมมาตรฐานการท่องเที่ยว
 16. โครงการจัดทำป้ายคัทเอาท์โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 17. โครงการ จัดทำ Website ท่องเที่ยวตำบลบ้านขอ
 18. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านขอ
 19. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

 

เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและยังขาดบุคลากรที่มีทักษะเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอได้ดำเนินการโครงการตามแผนประกอบด้วย

 1. โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมก้อย หมู่ 8
 2. โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจิก จ้อง หมู่ 1
 3. โครงการประเพณีเจ้าพ่อแท่นแก้ว หมู่ 3
 4. โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก หมู่ 3
 5. โครงการประเพณีลอยกระทง
 6. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
 7. โครงการ จัดทำ Website ท่องเที่ยวตำบลบ้านขอ
 8. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านขอ

คิดเป็นร้อยละ 42.10 ของโครงการที่มีอยู่ในแผนการท่องเที่ยวประจำปี 2562

ข้อเสนอแนะ

ควรใช้ข้อมูลการติดตามประเมินผลตามแผนดังกล่าวพิจารณาดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลบ้านขอในปีงบประมาณ  2563 ต่อไป

 

 

(ลงชื่อ)                               ผู้รายงาน

(นางทิพย์มาลี  รุ่งเลิศ)

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญพิมพ์  ไม้มะตาม)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

 

(ลงชื่อ)

(นายภูดิศ ประกอบการ

ปลัด อบต.บ้านขอ

 

 

-ทราบ

 

 

(นายอาจ  ธนันท์ตรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์