สัญลักษณ์และความหมาย

ความหมายตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขาโดยมีภูเขาทั้งด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกและเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือแม่น้ำแม่ตุ๋ยและแม่น้ำแม่ก๋วม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร คือ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง คือการรับจ้างและค้าขาย          
  • ในปัจจุบันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารตำบลบ้านขอมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากมีแหล่งน้ำทางการเกษตรและปศุสัตว์ที่สมบูรณ์สามารถทำการเกษตรและปศุสัตว์ได้ตลอดปีและมีเส้นทางการคมนาคมโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิมเป็นอย่างมากเมื่อเศรษฐกิจดีจึงมีผลทำให้ฐานะความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตดีขึ้นทำให้ประชาชนมีความสนใจและใส่ใจในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก  ๆ ด้าน
  • จากสภาพดังกล่าวประชาคมตำบลบ้านขอร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนบริหารส่วน ตำบลบ้านขอจึงได้ร่วมกันกำหนดตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอเป็นรูปช้างสามเศียรโอบล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติการให้คุณค่าเกียรติยศชื่อเสียงชุมชนและเป็นสัญลักษณ์ให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันและในอนาคตจะเป็นท้องถิ่นที่มีความเจริญในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์